Главная / Uncategorized / Қызықтыкездесу

Қызықтыкездесу

Қариялар — қазынамыз. Олардыңақыл-кеңесібіздергеүлгі-өнеге. Оны ештеңеменсалыстырып, өлшеугеболмайды.

10-наурызда Н.Дәулетоваатындағыаудандық ор-талықтандырылғанкітап-ханада «Парасат» клубыныңкезектіотырысыөтті.

Шарағааталғанклубтыңмүшелері мен аудандықардагерлерКеңесініңөкілдеріқатысты. Бұлжолғыкездесукөктемдегүлдейқұлпырғанжандарғаарналды. Ұйым-дастырушыларнәзікжандылардымерекелеріменқұттықтап, жылы-жылылебіздерайтты. Қилытағдыржолынтартып, бүгіндебір-бірүйдіңөнегесіболыпотырғанәжелердіңкөңілдерібіркөтеріліпқалды. Әр айда туылғанкісілердіңқандайболатындығыайтылып, гүлгетеңелді. Оқушыана, әжетуралытақпақтарайтты. Үлкенэкраннанаяулыжандартуралыбейнебаяндаркөрсетіліп, әжелерортағашығыпбибиледі. Қысқасы, қызықтыкездесуқызықтыөтті.

Руслан ӘЛКЕЕВ.

О Администратор

Читайте также

Одним абзацем

Оперативные сводки, предоставленные РОВД, вновь пестрят происшествиями. Участились факты пропажи домашнего скота. То лошади уйдут …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *