Главная / Uncategorized / Ұлыларүндестігі

Ұлыларүндестігі

13-наурызда Сарыкөл орта мектебіндеаудандықбілімбөлімініңұйымдастыруымендәстүрлі Абай оқуларыбайқауыөтті.

Абай Құнанбаев – артына мол мұрақалдырғанадам. Оныңшығармаларыкүнібүгінгедейінтереңмағынасымен, асыл да құнарлыжұртқажолкөрсетіптұр. Нағызақын, әрі патриот Абай өзініңөлеңдеріндефеодалдық-рулықбилеп-төстеушілердіаяусызәшкерелейдіжәнехалықтыөнер-білімгешақырады. Олсоныменбіргешетелклассиктерінің, орысақындарыныңеңбектерінқазақшағааударып, қазақоқыр-маныныңжүрегінетереңбойлатабілді.

«Ұлыларүндестігі» дегенатауменжалпыбілімберетінмектепоқушыларыарасындаөткенаудандықсайыстыңсалтанаттыашылусәтіндебілімбөлімініңәдіскеріМейрамгүлБисембаевасөзсөйлеп, бұлбайқаудыңберері мол екендігінескертекеле, қатысушыларғасәттіліктіледі.

Байқау «Өлең – сөзідіңпатшасы» көркемсөзоқушеберлігінайқындау,  «Көңілімәндіұғады» ән мен күйорындаужәне «Жүйріктенжүйрікозаржарысқанда» авторлықшығармаларынтаныстырусындыноминациядантұрды. Яғни, қазақсахарасыныңөзіндейалып, өзіндейұлығажайыпталанттыңиесі,қасиетті де аруақты, әлемәдебиетініңжарықжұлдыздарыныңбірі — Абай шығармаларынан сыр шертіп, өзөнерлерінпашетті.

Байқаудыңмақсаты —  мемлекеттіктілдіңқолдануаясынкеңейтужәне Абай шығармашылығыннасихаттауарқылықазақмәдениетіне, тілі мен әдебиетінедегеноқушылардыңықыласынарттыру, қазақстандықруханибірліктіқуаттау, отансүйгіштіксезімдіарттырумақсатынкөздейді.

Қазылардыңшешімібойыншаүздікдептанылғанүміткерлерәркезеңбойыншажүлделіорындарғаиеболды. Айталық,  алғашқы номинация бойынша 3-орынды Малика  Бахаева (Урицк ОМ), 2-орынды Нина Ковальчук (Комсомол ОМ), 1-орынды ДілдәМукужанова (Б.Өтетілеуов ОМ) иеленді. Ал, екіншікезеңдеүшіншіорынды Екатерина Величкина (Комсомол ОМ), екіншіорындыМадина Валиева (Сарыкөл ОМ), біріншіорындыӘлтаирСибанбаев (Б.Өтетілеуов ОМ) еншіледі. Сондай-ақ, үшіншісында III жүлденіАйшаКужубаева (Краснодон ОМ), II жүлденіГүлнұрБиржанова (Сарыкөл ОМ), I жүлдені Артем Блинов (Соналы ОМ) және бас жүлденіТатьяна Мукужанова (Б.Өтетілеуов ОМ) жеңіпалды. Қалғанқатысушыларболса, белсенділіктеріүшінмадақтамағаиеболысты.

Айтпақшы, осы күнібілімбөлімініңмадақтамасыменбайқауғабелсенді

атсалысқанмұғалімдер мен оқушылар да марапатталды.

 

Руслан ӘЛКЕЕВ.

О Администратор

Читайте также

Одним абзацем

Оперативные сводки, предоставленные РОВД, вновь пестрят происшествиями. Участились факты пропажи домашнего скота. То лошади уйдут …

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *